การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ จะแบ่งคะแนน

มากที่สุด  5  คะแนน

มาก  4  คะแนน

ปานกลาง  3  คะแนน

น้อย  2  คะแนน

ไม่พึงพอใจ  1  คะแนน

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com